Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacja o prawach pacjenta i przetwarzaniu danych osobowych

 1. Niniejszym pragniemy poinformować, iż Administratorem Danych Osobowych są: Agnieszka Tryzna-Chełstowska, Szymon Chełstowski
 2. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana/Pani dane z następujących kategorii:
  • podstawowe dane indentyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail
  • dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie w tym zdjęcia fotograficzne i RTG),
  • nagrania wideo – z monitoringu wizyjnego
  • Pana/Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie, laboratorium protetycznemu – w zakresie przekazania zlecenia o wykonanie pracy protetycznej na terenie RP, kancelariom adwokackim w zakresie obsługi prawnej, serwisom informatycznym w zakresie usuwania awarii i serwisów kontrolnych.
 3. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata.
 4. Nagrania z monitoringu są zachowywane przez okres 1 miesiąca.
 5. Panu/Pani przysługuje prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości,
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,
  • nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,
  • informacji o przedłużeniu o ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby,
  • informacji o tym, że obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny, jak również przy wejściu na teren jednostki znajduje się tabliczka informująca o monitoringu wizyjnym,
  • planowanej zmianie celu przetwarzania, przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych) możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie,
  • ograniczenie przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili może Pan/ Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem,
  • udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późń. zm.)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli Pan/Pani uważa, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę poprzez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji : daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz danych dokumentu, na podstawie którego została wykonana weryfikacja, z jednoczesnym wskazaniem numeru lub identyfikatora dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego)
 7. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.
 8. W celu wykonania Pana/Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: twoj.dentysta.grojec@gmail.com lub zadzwoń pod numer: 508 709 809. Proszę pamiętać, żę przed realizacją Pana/Pani żądania będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani, czyli będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani czyli będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować pytając o dane, które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie podlegało realizacji.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn.zm.)
 10. Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych.
 11. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

 

Informacja o prawach osób, sposobie korzystania z nich, metodach identyfikacji, kontaktu z jednostką

 1. Niniejszym pragniemy poinformować, że Administratorem Danych Osobowych są Agnieszka Tryzna-Chełstowska, Szymon Chełstowski.
 2. Panu/Pani przysługuje prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości,
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,
  • nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych
  • bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie; ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielenia świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem,
  • udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i art.27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pan/Pani uważa, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz danych dokumentu na podstawie którego została weryfikacja dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/ identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego)
 4. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.
 5. W celu wykonania Pana/Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: twoj.dentysta.grojec@gmail.com lub zadzwoń pod numer: 508 709 809. Proszę pamiętać, żę przed realizacją Pana/Pani żądania będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani, czyli będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani czyli będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować pytając o dane, które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie podlegało realizacji.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn.zm.)
 7. Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych
 8. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.
Call Now Button