Przejdź do treści

Informacje

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

TWÓJ DENTYSTA, Agnieszka Tryzna-Chełstowska, Szymon Chełstowski s.c.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS nr DE OHR/02950/2017 oraz DE OHR/00739/2019
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr decyzji DE OHR/02949/2017Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych
  – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023 do 31.12.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 0,4 mSv w każdym dawkomierzu.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Udostępnienie dokumentacji

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
 2. w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 3. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2023 r. – 29.02.2024 r.

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
III kwartał 2023 r.
7194,95 zł
maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia14,39 zł
maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia0,50 zł
maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia2,88 zł

Podstawa prawna:
*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).
*Art. 28 ust. 2a pkt 2 uchylony ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675).

 

Obiekt monitorowany

Administrator danych osobowych:

TWÓJ DENTYSTA, Agnieszka Tryzna-Chełstowska, Szymon Chełstowski s.c. z siedzibą w Grójcu, ul. Zdrojowa 13A/2A.

 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej.

 

Adres do korespondencji:

TWÓJ DENTYSTA,
Ul. Zdrojowa 13A/2A,
05-600 Grójec

Call Now Button